Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

16 Şubat 2021 tarihinde "TOBB"un web sitesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı yayımlanmıştır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağında genel olarak piyasaya sürenlerin sorumluluklarının değiştiği, mali işlerle ilgili kurulacak bir çevre ajansının sorumlu olacağı gibi değişiklikler dikkat çekmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağında kurulacak çevre ajansı ile ilgili;

Türkiye Çevre Ajansının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Ajans, Bakanlık tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda depozito sistem yöneticisi olarak depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesini, sistemde yer alan tüm paydaşların ve bunların yükümlülüklerinin belirlenmesini, yerine getirilmesini ve takip ve kontrolünün sağlanmasını ve sisteme ilişkin idari, mali ve teknik hususların yönetilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Ajans, Bakanlığın genişletilmiş üretici sorumluluğu politika ve planları kapsamında yapılan gönüllü anlaşmalara ve/veya Bakanlıktan alınacak yetkiye istinaden; ambalaj üreticileri, tedarikçileri ve piyasaya süren işletmelerin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayabilir, destek olabilir, bu sorumluluk ve yükümlülüklerin devrini alabilir.

(3) Ajans, bu Yönetmelik kapsamında yetki alınmasını gerektiren diğer faaliyetleri için Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yetki talebinde bulunabilir, alınan yetki dâhilinde faaliyet gösterebilir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağında piyasaya sürenlerin yeni sorumlulukları;

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri

MADDE 10– (1) Piyasaya sürenler;

  1. a) Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında belirlenen yükümlükleri yerine getirmekle, ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkıda bulunmakla veya maliyetleri karşılamakla,
  2. b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında, öncelikle yeniden kullanıma uygun ambalajlar olmak üzere ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmayı tercih etmekle, gerekli işaretlemeleri ve etiketlemeleri yapmakla,
  3. c) Piyasaya sürülen ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun üretilmiş ambalajları kullanmakla, işaretlemekle ve etiketlemekle, Depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajları için depozito sistem yöneticisi tarafından belirlenen diğer ilave kriterlere ayrıca uyum sağlamakla,

ç) Ambalaj bilgi sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalajları için depozito sistem yöneticisine kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri iletmekle,

yükümlüdür.

(2) Piyasaya sürenlerce, 1/1/2020 tarihinden sonra piyasaya sürülen ambalajlar için 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülükler yerine getirilir. 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(3) Piyasaya sürenler, depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajları için depozito sistem yöneticisi tarafından belirlenen düzenlemelere uymak, şart ve sorumlulukları yerine getirerek faaliyette bulunmak zorundadırlar.

(4) Piyasaya sürenler, depozito yönetim sistemine ilişkin belirlenecek ücret ve teminatları depozito sistem yöneticisi nezdinde karşılarlar.

(5) Piyasaya sürenlere fason üretim yapan tedarikçiler;

  1. a) Ambalaj bilgi sistemine ve depozito yönetim sistemi kapsamında yer alan ambalajları için depozito sistem yöneticisine kayıt olmakla ve talep edilen bilgi ve belgeleri iletmekle,
  2. b) Ambalaj temin ve tedarik işlemlerini ambalaj bilgi sistemine kaydı olan ekonomik işletmeler ile gerçekleştirmekle,
  3. c) Depozito yönetim sistemi kapsamında kalan ambalajlar için depozito sistem yöneticisi tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak faaliyet göstermekle, bildirim ve beyanları yapmakla,

yükümlüdürler.

(6) Piyasaya süren işletmeler ve tedarikçileri, bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülük ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Ajans ile gönüllü anlaşmalarda bulunabilir, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde teknik destek talep edebilir, sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredebilir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 25.02.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar birliğe yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilebilir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı Görüş İşleme Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı'na Ulaşmak İçin Tıklayınız

Güncel Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım