Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Kurumsal Başarılarını kalıcı hale getirmek; tüm İlgili Taraflarını / Paydaşlarının beklentilerini karşılamak; Hızlı-Doğru ve Etkin olarak bu beklenti ve ihtiyaçlarını analiz edip-cevap verebilmek, Süreçlerini Kontrol ederek Maliyet-Etkin Yönetimi benimsemek, giderek artan rekabet ortamında Risklerini ve Fırsatlarını değerlendirerek Sürekli İyileştirme ve Performansa Dayalı Yönetim Yaklaşımını benimsemek isteyen Kuruluşlar, Stratejik Planlamalarını yaparken, uygularken ve gözden geçirirken, başarısı kanıtlanmış, ölçülebilir ve geliştirilebilir Uluslararası Yönetim Standartlarını dikkate almaktadırlar. Çoğu 2018 yılında güncellenen bu Standartlar, ortak bir yapı (Annex XL) ile farklı bakış açıları (ilgi alanlarına göre farklılaşan, örneğin etkin Müşteri Memnuniyeti için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkin Sürdürülebilir Çevre için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gibi) ile Kuruluşların İç ve Dış Paydaşların Analizini, kuruluşun tüm süreçleri ile entegre bir yönetim yaklaşımını ve izlenebilir-iyileştirilebilir Performans Değerlendirmesini zorunlu kılmıştır.

Kuruluşların, zorunlu iç denetimlerin haricinde istemesi durumunda Bağımsız Sertifikasyon Kuruluşlarında alacakları Dış Denetimler ve Akreditasyona sahip Sertifikalar ile olası ticari engelleri aşmaları, yeni müşteriler kazanmaları, etkin ve süreçleri kontrol edilebilir yönetim anlayışı ile Kurumsal Amaç-Hedeflerini gerçekleştirebilmeleri mümkün olabilir.

Bu Yönetim Standartları, Kuruluşların tabi olduğu yasal ve diğer özel gerekliliklerin karşılanması, potansiyel müşterileri ile ortak prensipler dahilinde çalışabilmeleri ve özellikle iç paydaşlarını ifade eden Çalışan Bağlılığının-Memnuniyetinin güçlendirilmesinde birer Kılavuz niteliğindedir.

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, birbirleri ile etkileşim halindeki sektörlerde gelişen teknolojik yeniliklere paralel olarak gündeme gelen “Endüstri/Sanayi 4.0”, “Sürdürülebilir İş Modelleri”, “Globalleşme” ve giderek artan “Ticaret Savaşları” karşılaşan Kuruluşlar için bu Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Yaklaşımı çözüm olabilir.

“ARMADA ÇEVRE” olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

İster Kurumsal Yapıya sahip KOBİ’ler olsun, ister yeni kurulmuş veya kurulmakta olan Girişim Firmaları olsun, yukarıda özetlenen faydalar doğrultusunda, yetkin ve deneyimli Profesyonel Ekibi ile “ARMADA ÇEVRE” olarak sizlere verebileceğimiz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama,
 • Yönetim Stratejik Planlarının (Amaçları-Hedefleri) oluşturulması veya gözden geçirilmesi,
 • Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve sürekliliği için gereken Dokümanların Hazırlanması,
 • Bu Sistemlerin kuruluş bünyesinde takip edecek, değerlendirecek ve iyileştirmeler için Kuruluşun Üst Yönetimi (Liderleri) ile çalışacak Ekiplerin oluşturulması ve yetkin-yeterli hale getirilmesi amacıyla destek verilmesi,
 • İç Kontrol ve Denetim Yöntemlerinin etkin hale getirilebilmesi için Gözetim Hizmetlerinin verilmesi,
 • İşletmenin Kurumsal ve Operasyonel Risklerinin ve Fırsatlarını belirlenmesi, izlenmesi, verilerin toplanması, Periyodik olarak değerlendirilmesi, Raporların hazırlanması ve kayıtların tutulması aşamalarında Yönetimine ve görevlendirilecek kişi/ekiplere destek olunması,
 • Kuruluş içinde ve dışında yaptırılacak analiz ve ölçümlerin planlanması, sonuçlarının analiz edilmesi ve İşletme Yönetimine rehberlik edilmesi,
 • Hazırlanacak İyileştirme Planlarında belirtilen faaliyetlere yönelik Önlem ve Çalışmaların Planlanması, Eşlik edilip, Değerlendirilmesi,
 • İlgili Dış Kurum ve Kuruluşlarla iletişimde İşletme Yönetimine destek olunması,
 • İşletme Yönetimi dahil olmak üzere İşletmenin kendi çalışanlarına ve ilgili hizmet tedarikçilerine Eğitimler Verilmesi veya organizasyonların yapılması ve eğitimler sonrası uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Bazı standartlar ile yasal yükümlülükler kapsamında yapılacak Resmi Başvuru işlemlerinde, başvuru sonrası Değerlendirme sürecinde ve takibinde İşletme Yönetimine destek olunması,
 • Periyodik ziyaretler ile Uygunluk Değerlendirmesi Yapılması ve İşletme Yönetimine Raporlanması,
 • Yasal şartlarda değişiklik olması halinde, İşletme Yönetimine detaylı ve yazılı olarak bilgi verilmesi (Mevzuat Takibi),
 • İşletmenin Yönetiminin talebi doğrultusunda, Entegre Yönetim Sistemleri’nin (ISO 9001 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001/ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve diğer standartlar) kurulması ve sürekliliği konularında Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi,
 • Belgelendirme Sürecine geçilmesi durumunda Kuruluşların ihtiyaç duydukları Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi.
© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım