Armada Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yeşil Yıldız Belgesi

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ (YEŞİL YILDIZ) BELGESİ

Ülkelerin bacasız üretim ve fabrika olarak nitelendirdiği Turizm Sektörü ve Konaklama Tesisleri, giderek globalleşen dünyada daha fazla ilgi çekme ve gelir elde edebilmek için farklı yöntemler benimsemeye başlamışlardır. Bu yöntemler arasında giderek artan Çevreye Duyarlı, bir başka deyişle “Sürdürülebilir Turizm” uygulamaları dikkat çekmektedir. “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında, Turistik Tesis İşletmeleri

 • doğal kaynakların korunması,
 • çevre bilincinin geliştirilmesi,
 • turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla,

İlgili Ülkelerin yetkili kuruluşları tarafından mevzuatlarında tanımlı kriterlerle ölçülebilir, değerlendirilebilir ve belgelendirilebilir ilkeler benimsemişlerdir.

Ülkemizde de ilk olarak 1993 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi)” verilmiştir.

Turizmin önde gelen sektörler arasında olması, Sektörün gelişiminin hedeflenmesi ve Çevrenin Kirliliği ile ilgili problemlerin ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmasıyla “Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmeleri” için uygulanmakta olan sınıflandırma formu güncelleştirilmiş, geliştirilmiş ve 2008 yılında yürürlüğe giren “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ” ile İşletmeleri bu konuda yönlendirme ve teşvik etme imkanı verilmiştir. Bu Tebliğ en son 2017 yılında yeni kriterler ve prensipler ile güncellenerek, daha etkin hale getirilmiştir. Bu Tebliğ ile;

 • Enerji ve su gibi kaynak kullanımları ile çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
 • Enerji verimliliğinin arttırılması,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Tesisin çevreye uyumlu işletilmesi,
 • Çevreyi koruyucu ve iyileştirici etkinliklerin arttırılması,
 • Ekolojik mimari ile çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmelerin-eğitimlerin verilmesi, ve
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla yapıcı işbirliğinin yapılması amaçlanmaktadır.

Tebliğ’in ekinde bulunan “Çevreye Duyarlılık Kriterleri Başvuru Formu” (Ek-2), çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen, 3 Bölüm altında değerlendirilen yaklaşık 100 temel kritere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır.

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, hizmet kalitesi ve sınıfı yıldız simgesi ile tanımlanan konaklama tesislerinin plaketlerinde bu sınıfları gösteren yıldızlar “Yeşil” renkli olarak düzenlenecektir.

Bu belge ile, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonunda “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) Belgesi” alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve gerek ülkeler arasında gerekse aynı ülkedeki Turistik İşletmeler arasındaki artan rekabet nedeniyle işletmelerin pazarlamalarında bir farklılık ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, kendi işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine kaynakların korunmasıyla tasarruf sağlayabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde diğer tesislere örnek olabilecekleri düşünülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2013’te ‘Yeşil Yıldız’ adıyla başlattığı ve teşvik ettiği “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” ’nin sayısı giderek artmıştır. Bakanlığın resmi web sayfasındaki bilgiler uyarınca; 2016 yılı sonu itibariyle; Turizm İşletmesi Belgeli 3.641 konaklama tesisi içerisinde, belgelendirilmiş “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi” sayısı 381 olmuştur. Bir başka deyişle, tüm tesislerin %10,5’i “Yeşil Yıldız” ile belgelendirilmiştir.

Tebliğ kapsamında belirtilen Dilekçe, Form ve ilgili kayıtlarla birlikte resmi Başvuru yapılmadan önce Tesiste “Mevcut Durum Analizi” yapılmalıdır. Analiz sonucu, tesisin temel kriterleri yerine getirip getirmediği ve mevcut durumda alabileceği puan hesaplanmalı, eğer mevcut durumu başvuru taban puanına ulaşmak için yeterli değilse, başvuru öncesi eksikler tanımlanmalı ve Eylem (iyileştirme) planı yapılmalıdır. Eylem planına uygun takipler yapılarak, bu eksiklikler tamamlanmalıdır.

Yeşil Yıldız” alan tesisler 2 yılda bir denetlenmekte ve mevcut durumları kontrol edilmektedir. Yeniden değerlendirme sonucunda limit puanı tekrar geçen tesislerin sertifika süresi 2 yıl daha uzatılmaktadır.

Tesisin Değerlendirmeye alınması için yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki gibidir;

 1. İşletmelerin Çevre Politikası, Faaliyetler Sunumu ve Eylem Planının olması.
 2. Tesiste Eylem Planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya uzman kişi ve yetkili firmalardan destek alınması.
 3. İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve Eylem Planının uygulanmasını temin etmek için personele Eğitim Verilmesi.
 4. Çevreye duyarlı şekilde Atık Suların Bertarafına yönelik planlama ve uygulamaların olması.
 5. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması.
 6. İşletmenin çevresel unsurların (su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi, genel enerji tüketimi, kullanılan kimyasal maddeler, tesiste ortaya çıkan atık miktarları, vb. gibi) izlenmesi, verilerin toplanması ve kayıtların tutulması.

Bakanlık, Yeşil Yıldız Belgesini alma konusunda Turizm İşletmelerini teşvik etmektedir.

Bu Belge kapsamında istenen belgeler ve uygulamalar, aynı zamanda Uluslararası Yönetim Sistemleri arasında yer alan ISO 14001 (2018) Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 50001 (2018) Enerji Yönetim Sistemi Standartlarının Turizm Tesislerinde uygulanabilmesi ve Belgelendirilebilmesi için de destekleyici olmaktadır. Daha detaylı bilgi için “Entegre Yönetim Sistemleri” isimli hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

“ARMADA ÇEVRE” olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yapılacak başvuru sonrası resmi değerlendirme ile “Yeşil Yıldız Belgesi” ’ni alabilmek için, yetkin ve deneyimli Profesyonel Ekibi ile ARMADA ÇEVRE olarak sizlere verebileceğimiz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama,
 • Başvuru yapılabilmesi için gereken Dokümanların (Çevre Politikası, Eylem Planı, Başvuru Sunumu, Başvuru Formu, vb. gibi) Hazırlanması,
 • İşletmenin Yönetimine Çevrenin Korunması ile ilgili Amaç ve Hedeflerin belirlenmesinde destek olunması,
 • İşletmenin çevresel unsurların (su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi, genel enerji tüketimi, kullanılan kimyasal maddeler, tesiste ortaya çıkan atık miktarları, vb. gibi) izlenmesi, verilerin toplanması, Periyodik Raporların hazırlanması ve kayıtların tutulması VEYA İşletme içerisinden görevlendirilecek yetkiliye destek olunması,
 • Kuruluş içinde ve dışında yaptırılacak analiz ve ölçümlerin planlanması, sonuçlarının analiz edilmesi ve İşletme Yönetimine rehberlik edilmesi,
 • Eylem Planında belirtilen Tesiste Enerji Verimliliği – Tasarrufu vb. gibi İyileştirmelere Yönelik Önlem ve Çalışmaların Planlanması, Eşlik edilip, Değerlendirilmesi,
 • İlgili Dış Kurum ve Kuruluşlarla iletişimde İşletme Yönetimine destek olunması,
 • İşletme Yönetimi dahil olmak üzere İşletmenin kendi çalışanlarına ve ilgili hizmet tedarikçilerine Eğitimler Verilmesi veya organizasyonların yapılması ve eğitimler sonrası uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Yapılacak Başvuru işlemlerinde, başvuru sonrası Değerlendirme sürecinde ve takibinde İşletme Yönetimine destek olunması,
 • Periyodik ziyaretler ile Uygunluk Değerlendirmesi Yapılması ve İşletme Yönetimine Raporlanması,
 • Yasal şartlarda değişiklik olması halinde, İşletme Yönetimine detaylı ve yazılı olarak bilgi verilmesi (Mevzuat Takibi),
 • İşletmenin Yönetiminin talebi doğrultusunda, başta Çevre Yönetimi dahil olmak üzere Entegre Yönetim Sistemleri’nin (ISO 9001 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001/ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve diğer standartlar) kurulması ve sürekliliği konularında Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi (Daha detaylı bilgi için “Entegre Yönetim Sistemleri isimli hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Konu ile ilgili bize ulaşmak için tıklayınız

© Copyright 2020 Armada Çevre Danışmanlık Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Sözleşmesi
web tasarım